• Jaihind 2 2014 Tamil
  • Janakiraman 1997 Tamil
  • Jai 2012 Tamil
  • Jannal Oram 2013 Tamil
  • Jigarthanda 2014 Tamil